Условия за ползване

Условия за ползване:


    Общи условия обявени от „Атанасов Клима” ЕООД при покупкo-продажба на продукти, чрез електронния магазин „www.atanasovclima.bg/shop”.

С настоящите условия, влезли в сила от 01.04.2015г., се определя начина на плащане и условията при покупко-продажба, през online shop „www.atanasovclima.bg/shop”, собственост на фирма „Атанасов Клима” ЕООД. Условията по своята същност представляват договор между страните „Атанасов Клима” ЕООД и Потребителя. С посещението, разглеждане на online магазина „www.atanasovclima.bg/shop”, както и поръчка на избран артикул, Потребителя се съгласява, приема изцяло и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

 • Тези условия са валидни и задължителни за всички Потребители.
 • Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.
      I.     Общи условия:


 • "www.atanasovclima.bg/shop" е уебсайт (online shop), който предоставя на своите потребители възможност за електронна търговия, а именно (продажба, доставка, монтаж на оферираните в него стоки от името на „Атанасов Клима” ЕООД.
 • Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключване на търговска сделка (договор) за покупко-продажда на стока от фирма „Атанасов Клима” ЕООД.
 • „Атанасов Клима” ЕООД,  посредством „www.atanasovclima.bg/shop” има право да променя цени на предлагани стоки по собствена преценка и усмотрение. Потребителят е длъжен да заплати цената, актуална по време на заявката и потвърждението на избраната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена (под/до/над старата), като последната е задрасква или поставя в намален шриф.
 • При липса на складова наличност на заявената от клиента стока „Атанасов Клима” ЕООД, чрез „www.atanasovclima.bg/shop”, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за липсата и, чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.
 • При посочени грешен адрес, лице за контакти (получател) и/или телефон номер при подаване на заявката „Атанасов Клима” ЕООД, чрез „www.atanasovclima.bg/shop” не е обвързана от, каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 • Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от „Атанасов Клима” ЕООД, чрез „www.atanasovclima.bg/shop” на заявлението за покупка, попълнено правилно и потвърдено от Клиента на посочения телефон за връзка или електронен адрес.
 • „Атанасов Клима” ЕООД, чрез „www.atanasovclima.bg/shop” се задължава след получаване и потвърждение на заявлението от Клиента, да достави избраната стока.
 • „Атанасов Клима” ЕООД, не носи отговорност, ако Клиентът е посочил грешни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес „www.atanasovclima.bg/shop”.
 • „Атанасов Клима” ЕООД, не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и тези, налични в магазинната мрежа.


    II.        Права и задължения:

 

            „Атанасов Клима” ЕООД се задължава:

 

 • Да потвърди наличността на поръчаните артикули от Клиента или да откаже направената поръчката в срока, посочен в информацията за доставка и плащане на стоки;
 • Да достави в срок, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената при покупка стока;
 • Гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани) и запечатани, освен при случаите, в които това е изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта.

 

            Клиентът се задължава:

 

 • Да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
 • Да плати пълната цената на стоката според условията, описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
 • Да заплати пълните разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
 • Да осигури навременен достъп и възможност за получаване на заявената стоката.

 

    Заявената за стока се доставя на посочения от Клиента "адрес за доставка" в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и вида транспорта за доставка.

    При предаване на стоката Клиентът или упълномощено от него трето лице подписва придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента "адрес за доставка".

    При отказ на получената стока, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът е длъжен да заплати разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети "Атанасов Клима " ЕООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.

    В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, "Атанасов Клима " ЕООД  се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението и.

 

  III.        Лични данни.


 • „Атанасов Клима” ЕООД, чрез www.atanasovclima.bg/shop  полага грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни лични данни или координати.
 • При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, „Атанасов Клима” ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено за целите, предвидени по договора за покупко-продажба.
 • „Атанасов Клима” ЕООД, чрез www.atanasovclima.bg/shop” има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и други законосъобразни цели, освен при изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: office@atanasovclima.bg
 • Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „ Атанасов Клима” ЕООД, чрез www.atanasovclima.bg/shop”. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.


  IV.        Разкриване на информацията.


            „Атанасов Клима” ЕООД, чрез www.atanasovclima.bg/shop” е длъжен да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други органи, освен в случаите:
 • Е получил писмено съгласие на Клиента;
 • Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото към момента законодателство имат правомощията да изискват и събират подобна информация;
 •  „Атанасов Клима” ЕООД, чрез www.atanasovclima.bg/shop” е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

    V.        Отговорност.


    „Атанасов Клима” ЕООД, чрез www.atanasovclima.bg/shop” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията по този договор при настъпване на обстоятелства, при които „Атанасов Клима” ЕООД, чрез www.atanasovclima.bg/shop” не е предвидила и не е била задължена да предвиди, но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на „Атанасов Клима” ЕООД, чрез www.atanasovclima.bg/shop”.


  VI.        Арбитраж.


    Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани съобразно българското законодателство.


 VII.        Гаранционни условия.


    „Атанасов Клима” ЕООД дава на своите клиенти при всяка закупена стока с гаранция, гаранционна карта, в която са упоменати:

 • Име, адрес и телефон на Клиента;
 • Данни за климатичната инсталация или друг вид стока;
 • Данни за продавача;
 • Условия за валидност на гаранцията;
 • Гаранционен срок на закупената стока.

    С изключение на задълженията специално посочени в Гаранционната карта предоставена, „Атанасов Клима” ЕООД не може да бъде отговорна за директни, не директни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, вреда в следствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди.

    В сервизните центрове важат единствено оригиналните гаранционни карти предоставени при получаване на стоката.


VIII.        Ограничения за гаранцията.


Гаранцията отпада при случай на:

 • Повреди, причина, за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.
 • Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.
 • При използване на некачествени и неоригинални консумативи и материали.


 IX.        Допълнителни условия.


 • „Атанасов Клима” ЕООД не носи отговорност при повреда вследствие форсмажорни обстоятелства.
 • Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.